100

AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objecte Social

ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ té com a missió crear oportunitats d’èxit a tots els nens i joves que presenten dishabilidades i als professionals que els atenen. Oferir suport i formació a les seves famílies i formació permanent al professorat no universitari, així com suport i formació permanent als professionals de l’àmbit sanitari, tant en l’àmbit de la detecció diagnòstic i intervenció.
Les dificultats d’aprenentatge a què fem referència inclou la Dislèxia, la Discalcúlia, la Disgrafia, la dispraxia, el TEL, i el TANV que sovint es compliquen per trastorns associats de dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
L’Associació també atén les necessitats educatives especials que poden presentar els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.
D’altra banda, també tenim com a objectiu l’avaluació, intervenció i assessorament en els trastorns adquirits de la comunicació per a la rehabilitació, l’estimulació i el manteniment de les funcions comunicatives. Atesa la diversitat existent en aquest grup de població, aquest objectiu general es concreta en els següents objectius: millora de la qualitat de vida, promoció de l’autonomia personal, foment de l’envelliment actiu, millora de la praticipación social i les relacions intergeneracionals.

Investigacions recents ens diuen que, malgrat tots els obstacles, podem ensenyar a aquests estudiants amb dificultats a aprendre millor i posar-los en situació competitiva dins la nostra societat. Sabem que les dishabilidades poden crear habilitats compensatòries que donaran fruits significatius en un futur acadèmic i laboral.
La garantia de les nostres intervencions està basada en l’evidència científica dels nostres tractaments. Per això, l’Associació realitza una tasca d’investigació de la relació entre els correlats neurocognitius afectats i el rendiment en els paràmetres d’avaluació i recuperació contemplats.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del web: www.uetac.cat

Denominació Social: ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ

Domicili: CL. TORRENT DE L’OLLA, 204-206 – 08012 – BARCELONA.

Telèfon: 932174838, correu electrònic: info@trivium.cat

CIF: g-67175729

Inscripció registral: 62570 Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels serveis quan ho consideri oportú ia mantenir el seu contingut actualitzat.

ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

Aquest centre, està pendent de formalitzar un contracte amb MICROLAB HARD, amb el núm. de registre B-62113832 que garanteix la seguretat de les seves dades de caràcter personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres serveis professionals.

Mitjançant l’emplenament de formularis del web, mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis professionals de ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ

En cap cas ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, SL, CL. TORRENT DE L’OLLA, 204 -08012- BARCELONA.
També pot oposar als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@trivium.cat

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que es troben en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, per això, ASSOCIACIÓ INSTITUT TRIVIUM FORMACIÓ, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web no estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.
La finalitat de publicar accessos a aquestes pàgines és sempre informativa, i en cap cas assistencial.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.